TIETOSUOJASELOSTE

OMBRELON TERAPIATIEDUSTELUT

 

Rekisterinpitäjä

Ombrelo (HABS kuntoutus rehabilitering oy)
Y2188035-0
Kauppakatu 15 C, 60100 Seinäjoki


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nina von Schantz
Tietosuojavastaava

Puh. 050 307 8555
Sähköposti nina.vonschantz@ombrelo.fi
Kauppakatu 15 C, 60100 Seinäjoki


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on terveydenhuollon palvelujen järjestäminen rekisteröidylle Ombrelossa toimivien yritysten toteuttamana.

Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuojalain kohtaan 6.4.


Tietolähteet

Rekisteriin lisätään vain henkilötietoja, jotka on saatu rekisteröidyltä tai alaikäisen kohdalla hänen huoltajaltaan.

Poikkeustilanteissa voidaan rekisteriin lisätä myös henkilötietoja, jotka on saatu terveydenhuollon ammattilaiselta, jolla on rekisteröitävän tai hänen huoltajansa lupa luovuttaa tietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa rekisteröitävä tai hänen huoltajansa eivät kielitaidon tai palvelutarpeeseen liittyvän sairauden tai toimintarajoitteen vuoksi voi itse luovuttaa tietoja.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteröitävän sukunimi, etunimi ja syntymäaika
Kotikunta
Diagnoosi ja toimintakyvyn kuvaus

Tiedusteltu palvelu, toteutustapa, käyntien määrä ja maksaja
Palvelun toteuttamiseen keskeisesti liittyvät tiedot

Rekisteröidyn tai hänen huoltajansa nimi ja yhteystiedot
Rekisteriin liittämisen ja tietojen päivittämisen ajankohta
Tietojen vastaanottajan nimi tai nimikirjaimet


Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan niiden Ombrelossa toimivien yritysten edustajille, jotka tuottavat rekisteröitävän tai hänen huoltajansa tiedustelemaa palvelua.

Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.


Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään kunnes rekisteröidyn tai hänen huoltajansa tiedustelema palvelu on järjestynyt tai rekisteröity tai hänen huoltajansa ilmoittaa, että tiedot voidaan poistaa. Tietoja säilytetään kuitenkin enintään kaksi vuotta rekisteröidyn tai hänen huoltajansa viimeisestä yhteydenotosta.

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Henkilötietojen käsittely ja säilytys perustuu rekisteröidyn tai hänen huoltajansa suostumukseen. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään henkilökohtaisella käynnillä, puhelimitse, sähköpostilla, verkkosivun kautta tai postitse.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä ja hänen huoltajallaan on milloin tahansa niin halutessaan oikeus tarkistaa, oikaista, rajata tai poistaa omia tietojaan rekisteristä. Tätä varten rekisteröidyn tai hänen huoltajansa tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään henkilökohtaisella käynnillä, puhelimitse, sähköpostilla, verkkosivun kautta tai postitse.


Tietojen suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään sähköisessä muodossa SSL-suojatulla palvelimella. Manuaalista aineistoa ei säilytetä. Mikäli tietoja tuotetaan manuaaliseen muotoon, ne tuhotaan asianmukaisesti heti lyhytaikaisen käytön päätyttyä.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

EU:n tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuojaasetuksen rikkominen on tapahtunut.

 


Tietosuojaseloste päivitetty 30.1.2019

 

Tietosuojaseloste PDF-linkki