HUR FUNGERAR TERAPIN?

Hur fungerar rehabiliteringen och terapin?

Man går i rehabilitering eller terapi för att få till stånd en ändring. Terapeuten och klienten bör konkret förstå vad man vill ändra på och vad resultatet betyder i praktiken. Därför ställs mål upp för varje terapiprocess som ännu delas upp till rimliga delmål. På det sättet blir lättare att förstå terapins faser och både klienten och terapeuten kan se de uppnådda resultaten. Det är viktigt att målet kommer från klienten själv: vad upplever klienten som den största svårigheten i sitt liv?

Terapi kräver ofta också insatser från de närmaste: deltagande, uppmuntran och samarbete. Mängden av insatser varierar beroende på terapiform och klientens ålder. Terapin kan också kräva samarbete med andra parter, till exempel skola, arbetsplats eller myndigheter. Samarbetet har i vissa fall en stor betydelse för att målen ska uppnås.

Terapi handlar om insikt och att lära sig. Inlärningen sker i en bestämd ordning. Att göra saker i rätt ordning ger därmed resultat i terapin. Man kommer alltså inte bara och sitter hos oss utan man arbetar i rätt ordning för att få resultat. Terapeuterna har kunnande om olika metoder och praxis. Förmåga att välja rätt metod och förmåga att tillämpa metoder påverkar framgången. Vi är bra på olika saker och kan styra klienten till rätt expert. Vi kan också snabbt konsultera en annan expert.