Työnohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Siinä tarkastellaan, tulkitaan ja jäsennetään omaan työhön liittyviä vaatimuksia ja toimintatapoja sekä omaan työrooliin ja työyhteisöön liittyviä kysymyksiä. Työnohjaus on tutkittu ja vakiintunut keino tukea työhön liittyvää oppimista ja kehittää organisaation toimintaa.

Kenelle työnohjaus sopii?

Työnohjaus sopii toimialasta riippumatta henkilöille, jotka haluavat kehittyä työssään. Työnohjaus voidaan toteuttaa myös ryhmässä, jonka muodostavat samassa työyhteisössä tai samantyyppisissä työtehtävissä toimivat henkilöt.

Mitä hyötyjä voidaan saavuttaa

Työnohjauksen on tutkimuksissa havaittu vaikuttaneen työn laatuun ja tehokkuuteen. Työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuu ja työssä jaksaminen paranee. Johdon työnohjaus tukee esimiestyötä ja yhteistyön tekemistä.

Ryhmätyönohjauksessa osallistujat oppivat toisiltaan. Työyhteisön ilmapiiri paranee ja yhteiset tavoitteet selkiytyvät. Perustehtävän kirkastuminen tukee myös moniammatillisen toiminnan jäsentymistä.

Työnohjaus käytännössä

Työnohjaus on prosessi, johon kuuluu useita tapaamiskertoja. Yksi tapaamiskerta on voi olla kestoltaan esim. 1-1,5 tuntia ja tapaamisia on yleensä muutaman viikon välein. Työnohjaukselle määritellään osallistujia ja yhteisön toimintaa tukevat tavoitteet, jotka voivat liittyä esimerkiksi työn sujuvuuteen tai ammatilliseen oppimiseen.

Tapaamisissa käydyt keskustelut ovat avoimia ja luottamuksellisia. Työnohjaaja pyrkii tarkastelemaan ohjattavien tuomia asioita objektiivisesti ja ns. ulkopuolisen silmin. Hän ei anna suoria ohjeita tai neuvoja, vaan auttaa kysymyksillään ohjattavaa löytämään ratkaisuja itse.