25.10.2022

Ombrelo ger tvåspråkig betjäning i Österbotten

Ombrelo ger tvåspråkig betjäning i Österbotten

Ombrelo är verksamt på västkusten från Brahestad till Rauma och erbjuder sina tvåspråkiga tjänster i Österbotten och Mellersta Österbotten. Vid Ombrelo jobbar för tillfället ca 20 svensk- eller tvåspråkiga talterapeuter som du kan bekanta dig med på företagets webbsidor. I företaget finns också bland annat en tvåspråkig neuroterapeut.

Kvalitet framför kvantitet är Ombrelos motto

Ett kvalitativt klientarbete har högsta prioritet vid Ombrelo. För att stöda det har man skapat konkreta mätare. En av dessa mätare är att terapeuterna får ha maximalt 16 klientkontakter i veckan. Något minimiantal för klientkontakter finns inte.

- Det känns bra att få lägga tid på klienterna och att arbetsgivaren uppmuntrar till det. Det gör att jag kan koncentrera mig på ett kvalitativt klientarbete, eftersom jag inte har press på mig att fylla arbetsdagen med så många klienter som möjligt, säger talterapeut Anne-Marie Burman.

- Att återgå till arbetet från föräldraledighet går exempelvis smidigt, eftersom det inte finns något minimiantal för klientkontakter. En flexibel återgång till arbetet hjälper också till att upprätthålla yrkeskunnandet, inflikar talterapeut Cecilia Talus.

Ombrelo ger varje anställd en utbildningsbudget som får användas fritt till önskad tilläggs- eller vidareutbildning.

- Utbildningsbudgetens storlek bestäms enligt arbetsmängd men tiden som spenderas på utbildningen är inte begränsad på något sätt, vilket betyder att en anställd kan utbilda sig så många timmar eller dagar hen vill under exempelvis ett års tid. Man får välja utbildningar enligt sina egna intressen, berättar talterapeut Marie Nyberg.

När talterapeuterna som arbetar i Vasa får frågan om sin arbetstrivsel, svarar de enhälligt.

- Arbetsatmosfären stöder väl måendet och kollegorna finns där för att hjälpa dig, sammanfattar talterapeut Eric Tommola allas tankar.

Talterapeuterna oroar sig för klienternas möjlighet att få terapi – servicesedel överför ansvaret på klienten

På Ombrelo är man kollektivt oroade över klienternas möjlighet att få terapi. Det utexamineras inte tillräckligt med nya talterapeuter och servicesedelmodell som föredras av kommunerna överför dessutom ansvaret för att hitta en terapeut på klienten.

- Eftersom det är på klientens ansvar att hitta en terapeut är det bara de som har tillräckligt med kraftresurser att leta efter en terapeut, som får vård. För familjer med invandrarbakgrund är det finländska systemet obekant och bara att lära sig systemet kan ta mycket energi, oroar sig Burman.

Speciellt när det gäller barn är tidig tillgång till terapi avgörande i tal- och språkutvecklingsmässiga utmaningar. När man hamnar att vänta varje steg på vägen till att få terapi blir väntetiden ur klientens synvinkel orimlig. På Ombrelo har man för tillfället en bra situation vad gäller svenskspråkiga terapitjänster och köerna är relativt korta.

Utöver de här utmaningarna är ersättningen talterapeuterna får med servicesedeln alltid lika stor, oavsett terapeutens utbildning eller erfarenhet. Det här uppmuntrar inte terapeuterna till vidareutbildning och ifall servicesedelmallen inte utvecklas kan detta på sikt börja visa sig som en försämrad kvalitet på terapiarbetet.

- Det här är en stor utmaning för de nya välfärdsområdena, utöver alla andra utmaningar inom hälsovårdsbranschen. Vår förhoppning är att man genom att utveckla servicesedelns ersättningsmodell även i fortsättningen kan garantera kvalitativa terapitjänster och snabb tillgång till terapi för klienterna. De som bor längre ifrån stadscentra är också i en orättvis ställning på grund av var de är bosatta. Det här beror på att servicesedelns ersättningsmodell inte uppmuntrar till att köra långa sträckor hem till klienter. Genom att justera modellen kunde man försäkra sig om att även de som bor utanför tätorter får en jämlik tillgång till terapi, konstaterar Ombrelos grundare Nina von Schantz.

Läs mera: Hur fungerar rehabiliteringen och terapin?