Ombrelo

En bättre vanlig dag

Vi vill hjälpa klienten att hitta lösningar på de utmaningar och svårigheter som dyker upp i vardagen, t.ex. förmåga att delta i familjens, daghemmets eller arbetsplatsens verksamhet och undvika att riskera den egna eller de näras förmåga att orka i vardagen.

Syftet med rehabiliteringen är att få till stånd en förändring. I början av rehabiliteringsperioden sätter terapeuten och klienten tillsammans upp konkreta mål så att alla vet vad man strävar efter.

Delmål hjälper att göra processen tydligare. Viktigt är att målet kommer från klienten själv eller de nära: vad upplevs som den största svårigheten i vardagen? Det är viktigt att klienten och de nära deltar aktivt i terapiprocessen för att uppnå målen.

Terapi handlar om insikt och att lära sig. Inlärning och rehabilitering sker i en viss ordning. Ofta får man resultat när man förstår logiken och gör saker i rätt ordning. Vi träffar inte bara klienten utan vill arbeta tillsammans och målinriktat med klienten. Våra experter har olika styrkor och vi strävar efter att styra klienten till just den rätta experten. Vi kan också lätt konsultera en annan expert om det behövs.

Klienter har många olika slags mål i rehabiliteringen. Gemensamt för alla är ändå önskan om att den uppnådda förändringen ska ge upplevelse av framgång och glädje i vardagen.

Glädjen finns i vardagen - Ombrelo